▪ conn-tamma VIR MVA Ch Jefton's Sarah, KRJ-I, KTK-II
▪ conn-tamma VIR MVA Ch Jefton's Ebony, KTK-II, KRJ-II
▪ conn-tamma Jefton's Cady, KTK-III
▪ conn-tamma Jefton's Olympia, YLA1, KTK-III, KRJ-III
▪ conn-ori VIR MVA Ch Jefton's Theodor, KTK-II
▪ conn-ori Jefton's Odeys , KTK-II
▪ conn-ori Jefton's Dònald , KTK-III

▪ nf-tamma VIR MVA Ch Jefton's Kaitlyn
▪ nf-tamma VIR MVA Ch Jefton's Marryah, KTK-II
▪ nf-tamma VIR MVA Ch Jefton's Kelsey, KTK-II, YLA2, NFL-II
▪ nf-tamma VIR MVA Ch Jefton's Jeanna, KRJ-I, ERJ-I, YLA2, KTK-III
▪ nf-tamma Bee's Caralenda, YLA1
▪ nf-tamma Jefton's Jessie, KRJ-I
▪ nf-ori VIR MVA Ch Jefton's Martini, KRJ-I, YLA2, KTK-III
▪ nf-ori Champion Jefton's Danny
▪ nf-ori Jefton's Delbert, KTK-?
▪ nf-ori Jefton's King, KTK-III, YLA2, NFL-I
▪ nf-ori Jefton's Bob D, KRJ-I, KTK-III
▪ nf-ori Jefton's Max, NFL-II

▪ rp-tamma VIR MVA Ch Jefton's Cordelia, ERL-III, YLA1
▪ rp-tamma Champion Jefton's Emini
▪ rp-tamma Champion Jefton's Jayla
▪ rp-tamma Jefton's Bessie, KRJ-II
▪ rp-ori VIR MVA Ch Jefton's Nathan, ERJ-I, KTK-II, YLA2